PEČENJARA ŠAJKAČA MM

apr 13, 2021

TV 5 Užice

Prva užička televizija od 1994

PRIBOJ: Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju

15 min read

Na osnovu Sporazuma o partnerstvu između Opštine Priboj i Inženjerske komore Srbije od
30.12.2020. godine, Opština Priboj i Inženjerska komora Srbije, raspisuju Konkurs za izradu
urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog
trga u Priboju.
Polazna osnova za raspisivanje Konkursa je definisanje urbanističkog rešenja u cilju
urbane obnove prostora užeg centra, kojim se unapređuje ambijentalna vrednost kroz
rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata ili zamena postojećeg graditeljskog
fonda novim objektima, sa akcentom na formiranje javnih površina, poštujući principe
održivog urbanog razvoja.
Cilj konkursa je da se izabere kvalitetno urbanističko–arhitektonsko rešenje centra novog
dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, koje će funkcionalno i ambijentalno
unaprediti prostor u prepoznatljiv deo naselja kroz preoblikovanje i uređenje javnih
površina, čime će se povećati atraktivnost centra naselja za različite grupe korisnika.
Nagrađena rešenja služiće kao osnov za dalju razradu planske i tehničke dokumentacije.
Konkurs je prema pravu na učestvovanje otvoreni, prema zadatku projektni, prema stepenu
sprovođenja jednostepeni, prema načinu predaje anonimni.
Pravo učešća na Konkursu imaju sva fizička lica sa stečenim stručnim znanjima iz oblasti
arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva i prostornog planiranja, bez obzira na
njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, kao i pravna lica koja imenuju
lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz navedenih oblasti.
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 (šest) radova koji odgovaraju propozicijama
Konkursa dodeliće se nagrade i otkupi i to u sledećim neto iznosima:
1. nagrada: 480.000,00 dinara; 2. nagrada: 360.000,00 dinara; 3. nagrada: 240.000,00 dinara;
fond za otkup radova iznosi 240.000,00 dinara.
Rok za predaju radova je do 07.06. (ponedeljak) 2021. godine.
Konkursnu dokumentaciju preuzeti na linku http://priboj.rs/konkurs_2021.zip

 

OPŠTINA PRIBOJ i INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE

Na osnovu Rešenja Opštinskog veća opštine Priboj, 02 broj 350 – 45 od 26.11.2020. godine,
Odluke Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije broj 01-2582/1-2. od 24.12.2020. god,
Sporazuma o partnerstvu između Opštine Priboj i Inženjerske komore Srbije 01-2636 od
30.12.2020. godine i odredbi Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje
urbanističko–arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, br. 31/2015), raspisuje:
KONKURS za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa

idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju
1. Naziv, adresa i internet stranica Raspisivača i Sprovodioca Konkursa
Naručilac: Opština Priboj
Raspisivači konkursa: Opština Priboj i Inženjerska komora Srbije
Sprovodilac konkursa: Opštinska uprava Priboj
Adresa: 12. januara br. 108, 31330 Priboj
Internet strana: www.priboj.rs, www.ingkomora.org.rs
2. Naziv Konkursa
Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim
rešenjem gradskog trga u Priboju
3. Vrsta Konkursa
Prema pravu na učestvovanje: otvoreni
Prema zadatku: projektni
Prema stepenu sprovođenja: jednostepeni
Prema načinu predaje: anonimni
4. Cilj i predmet Konkursa
Cilj konkursa je da se izabere kvalitetno urbanističko–arhitektonsko rešenje centra novog
dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, koje će funkcionalno i ambijentalno
unaprediti prostor u prepoznatljiv deo naselja kroz preoblikovanje i uređenje javnih
površina, čime će se povećati atraktivnost centra naselja za različite grupe korisnika.
Nagrađena rešenja služiće kao osnov za dalju razradu planske i tehničke dokumentacije.
Predmet konkursa je izrada urbanističko–arhitektonsko rešenje centra novog dela grada
(širi kontekst) sa idejnim rešenjem gradskog trga (uži kontekst) u Priboju.
Uži kontekst – Plato gradskog trga u Priboju se nalazi u zoni gradskog centra sa već
postojećim komercijalno-uslužnim, administrativnim sadržajima i predviđenim sadržajima
kulture i stanovanja. Severoistočnu stranu trga zatvara objekat Doma kulture u izgradnji,
severozapadnu zatvara hotel sa terasom orijentisanom prema trgu. Na jugozapadnoj strani su
objekti stanovanja a na jugoistočnoj su predviđeni komercijalno-uslužni objekti. Sa
jugozapadne strane trg je ograničen Nemanjinom ulicom. Sa severozapadne strane prostor
predviđen za trg je ograničen ulicom manjeg inteziteta koja povezuje Limsku i Nemanjinu
ulicu. Objekti koji definišu prostor trga sa severoistočne strane su spratnosti P+12 i
P+13 sto bitno utiče na karakter trga.
Važan parametar koji bi trebalo da utiče na projektovanje budućeg gradskog trga je blizina
reke Lim, koja protiče u neposrednoj blizini. Dom kulture, koji svojom formom definiše
prostor trga sa severozapadne strane, je uz samo šetalište pored reke koje je zapravo glavni
gradski prostor rekreacije pa se nameće potreba za otvaranjem pešačkih veza sa šetalistem
preko platoa na kome s nalazi Dom kulture i samim tim otvaranje vizura prema reci.
Razvoj trga sagledati na način da aktivira sve potencijle prostora, poveća stepen
atraktivnosti i trasira puteve novog oživljavanja i adekvatnijeg korišćenja prostora.
Centralni gradski trg, svojim konceptom i obradom svakako treba da bude najatraktivniji i
najprepoznatljiviji segment gradskog prostora.

Rešenje treba koncipirati tako da omogući da prostor gradskog trga ostane glavni prostor
okupljanja građana ali sa novim prostornim i namenskim kvalitetima. Ujedno treba da
predstavlja “simbol” grada odnosno motiv po kome će grad biti prepoznatljiv ali i da
adekvatno upućuje posetioce i građane u okolne gradske prostore i sadržaje.
Širi kontekst – obuhvata prostor u neposrednoj okolini trga – deo centra novog Priboja,
oivičen koridorima gradskih saobraćajnica i to delovima ulica Nemanjina, Limska i Veljka
Vlahovića.
Potrebno je ispitati potencijale predmetnog prostora radi izgradnje novih sadržaja,
reorganizacije saobraćajnih tokova i rešavanja stacionarnog saobraćaja, definisati urbani
mobilijar, kao i iznalaženje rešenja koje će funkcionalno i vizuelno povezati centar
naselja sa celinama u okruženju (obala reke Lim, pravoslavni hram i sl).
5. Opis konkursnog zadatka
Zadatak Konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa
idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, sa svim elementima koji se zahtevaju Programom
Konkursa, čije će rešenje biti polazna osnova za urbanu obnovu predmetnog područja u
kontekstu održivog razvoja, sa svim elementima definisanim konkursnom dokumentacijom.
Rešenja trebaju biti funkcionalna i racionalna, primerena centralnoj zoni naselja.
Učesnici treba da ispitaju mogućnost rasterećenja užeg centra naselja od motornog
saobraćaja u cilju formiranja višenamenskog trga i pešačke zone kojima se povećava
estetska vrednost i formira novi ambijent koji će predstavljati centar društvenih zbivanja
i socijalnih kontakata.
Zadatak konkursa ima više nivoa: Planski nivo – ima za cilj ispitivanje potencijala šireg
prostora u smislu širenja centralnih i drugih sadržaja, vizuelnog i funkcionalnog
povezivanja sa centralnom zonom i celinama u okruženju, odnosno iznalaženje mogućnosti
reorganizacije saobraćajnih tokova u cilju formiranja trga i pešačke zone i rešenja
stacionarnog saobraćaja.
Projektni nivo – ima za cilj urbanističko-arhitektonsko rešenje trga, kroz preoblikovanje
javnih površina, parterno, pejzažno i ambijentalno uređenje, sa prepoznatljivim,
atraktivnim urbanim elementima u kontekstu stvaranja prepoznatljivog identiteta, koje će
biti privlačne različitim grupama korisnika tokom cele godine za obavljanje različitih
aktivnosti iz oblasti: kulture, umetnosti i zabave, kojima se obezbeđuje veći stepen
pešačkih komunikacija i pristup postojećim sadržajima.
Planski osnov za urbanističko – arhitektonski konkurs je Plan generalne regulacije gradskog
područja opštine („Službeni list opštine Priboj“, br. 6/2013, 2/2016 i 7/2018).
6. Uslovi Konkursa
Pravo učešća na Konkursu imaju sva fizička lica sa stečenim stručnim znanjima iz oblasti
arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva i prostornog planiranja, bez obzira na
njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, kao i pravna lica koja imenuju
lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz navedenih oblasti. Dokaz o stečenom
stručnom zvanju je fotokopija diplome visokoškolske ustanove priložena uz dokumentaciju
na konkursu.
Učesnici Konkursa imaju slobodu da u svoje timove uključe i stručnjake iz drugih struka u
cilju unapređenja konkursnog rešenja, kao i studente završnih godina sa fakulteta iz
oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva i prostornog planiranja.
Učesnik na Konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i
sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni
lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.
Učesnik Konkursa je anonimno fizičko ili pravno lice ili više njih, koje je preuzelo
konkursnu dokumentaciju, izradilo i predalo konkursni rad.
Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na
konkursu.

Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća samo sa jednim radom.
Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije konkursa.
Autori nagrađenih radova su u obavezi da nakon objave rezultata, svoje radove dostave u .dwg
formatu.
7. Obavezni uslovi za učešće na Konkursu
Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove
određene konkursnom dokumentacijom.
8. Sastav žirija i izvestioci
Žiri konkursa je u sledećem sastavu:
Predsednik žirija:
dr Dragana Vasiljević Tomić, dipl. inž. arh., vanredni profesor na Arhitektonskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu,
Zamenik predsednika:
dr Božidar Manić, dipl. inž. arh., izvršni direktor Instituta za arhitekturu i urbanizam
Srbije – Beograd
Članovi žirija:
Marica Mijajlović, dipl.inž. arh, Predsednica Inženjerske komore Srbije – Beograd
mr Đorđe Milić, dipl. p. planer, pomoćnik ministra za građevinarstvo, saobraćaj i
infrstrukturu, zamenik predsednika UO Inženjerske komore Srbije – Beograd
dr Nevena Vasiljević, dipl. inž. pejz. arh., vanredni profesor na Šumarskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu,
Ekrem Hodžić, dipl. inž. arh., opštinski urbanista – Opštinska uprava Priboj
Zamenici:
Dejan Filipović, dipl.inž. arh, JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj
Ruža Penezić, dipl. inž. arh, JP Užice Razvoj, član Komisije za planove Opštine Priboj
Izvestioci:
Veljko Bojović, dipl. p. planer. JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj
Tatjana Simonović, dipl.inž.arh, JP Gradac Čačak, Zamenik predsednika matične sekcije
arhitekata u IKS
Sekretarijat konkursa:
Elvis Mujović, dipl. inž. građ., rukovodilac odeljenja za Urbanizam, građevinarstvo,
komunalno stambene i imovinsko –pravne poslove, Opštinska uprava Priboj
Marko Janjušević, master prof.tehnike i informatike, Opštinska uprava Priboj
9. Obaveze Naručioca prema odluci Žirija
Naručilac će prihvatiti svaku odluku Žirija donesenu u skladu sa Pravilnikom i zasnovanu
na profesionalnim i etičkim načelima rada.
10. Sadržaj konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija sadrži:
Raspis Konkursa,
Program Konkursa u digitalnom formatu,
Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3,
Geodetske podloge lokacije i neposrednog okruženja u digitalnom formatu,
Fotodokumentacija u digitalnom formatu.
Program konkursa obuhvata: povod i cilj za izradu konkursa, opis lokacije, konkursni zadatak,
izvod iz raspoložive planske i druge dokumentacije i fotodokumentaciju.
11. Mesto i način preuzimanja konkursne dokumentacije
Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije, vrši se na internet stranici Raspisivača:

www.priboj.rs, www.ingkomora.org.rs, ili ličnim preuzimanjem na adresi Opština Priboj, 12.
januara br. 108, 31330 Priboj, u periodu od 05.03.2021. godine, svakog radnog dana od 08:00 do
14:00 časova.
12. Konkursni rokovi
Početak konkursnog roka / datum oglašavanja: 05.03. (petak) 2021. godine
Rok za postavljanje pitanja i obilazak lokacije je do: 09.04. (petak) 2021. godine
Pitanja se mogu postavljati na e-mail adresu: konkurs2021@priboj.rs
Rok za odgovore na pitanja je 23.04. (petak) 2021. godine
Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti objavljeni na internet stranici Naručioca,
u roku od sedam dana od isteka roka za postavljanje pitanja i isti će biti dostupni do isteka
roka za predaju radova;
Rok za predaju radova je do 07.06. (ponedeljak) 2021. godine
Radovi se moraju predati do 14:00 časova, bez obzira na način predaje (neposredno ili
poštom).
Otvaranje konkursnih radova i početak rada izvestioca: 09.06. (sreda) 2021. god.
Početak rada žirija je: 17.06. (četvrtak) 2021. godine
Objavljivanje rezultata konkursa i izveštaj rada Žirija je 25.06. (petak) 2021. godine
Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranicama Raspisivača www.priboj.rs,
www.ingkomora.org.rs
Postkonkursne aktivnosti će trajati do 07.08.2021. godine
O terminu za podizanje nenagrađenih radova učesnici će biti obavešteni na internet
stranici Naručioca
Izložba konkursnih radova i javna diskusija o rezultatima Konkursa biće organizovana
najkasnije 45 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.
13. Sadržaj konkursnog rada
Konkursni rad je skup grafičkih, tekstualnih, numeričkih i drugih priloga koje učesnik
konkursa predaje na vrednovanje i izbor Žiriju.
Učesnik može da preda samo jedan konkursni rad. Konkursni rad sadrži jedno rešenje i
varijante rešenja nisu dozvoljene. Konkursni rad sastoji se od sledećih priloga u analognom
i digitalnom obliku, prikazanih u tehnici po izboru učesnika:
Tekstualni deo (analogni i digitalni oblik)
I. Opis i obrazloženje predloženog rešenja,
II. Okvirne procene potrebnog ulaganja
III. Umanjeni grafički prilozi na A3 formatu,
IV. Popunjeni prilozi (dati u konkursnoj dokumentaciji).
Grafički prilozi (analogni i digitalni oblik)
1.Predlog prostorno-planskog rešenja organizacije prostora (širi kontekst), sa predlogom
reorganizacije saobraćajnih tokova u cilju formiranja trga i pešačke zone, rešenja
stacionarnog saobraćaja (R-1:1000);
2.Predlog urbanističko–arhitektonskog rešenja sa prikazom dispozicije javnih površina
(ulični koridori, trg i/ili pešačka zona, pešačke komunikacije, park itd.), elementima
nivelacije i regulacije, profilacije uličnih koridora i oblikovanja otvorenih prostora (R-
1:1000);
3.Predlog parternog uređenja za višenamensko korišćenje javnih površina, dizajn i
materijalizaciju, urbani mobilijar, dekorativne urbane elemente i dekorativnu rasvetu,
potrebnim presecima (najmanje dva) i izgledima (najmanje četri) u razmeri 1:500 i detaljima
u razmeri po izboru;
4.Predlog pejzažnog uređenja, vrste dekorativnog zelenila i sadnog materijala na javnim
zelenim površinama (R-1:500);

5.Idejno rešenje parternog i hortikulturnog uređenja trga (R-1:100);
6.Trodimenzionalna predstava predloženog rešenja u celini, kompjuterska prezentacija
trodimenzionalnih prikaza;
7.Ostali prilozi po izboru autora.
Prilozi (obrasci) dati u konkursnoj dokumentaciji (analogni oblik)
Prilog 1 – Ček lista,
Prilog 2 – Izjava,
Prilog 3 – Podaci za povraćaj rada.
Plakati za izložbu
Grafički prilog na formatu B1, dimenzija 100×70 cm, učesnici su slobodni da po svom
izboru odaberu priloge koji najbolje predstavljaju njihovo rešenje.
Učesnik može radi bolje prezentacije na izložbi dostaviti maksimalno 2 plakata.
Katalog
Za potrebe štampe kataloga radova i objavljivanja radova na internet stranici Naručioca,
sve priloge, tekstualne i grafičke, obavezno dostaviti u elektronskoj formi u pdf formatu, u
rezoluciji od 200 dpi, na CD-u ili flesh memoriji.
Svi navedeni elementi, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, kao i popunjeni
obrasci dati konkursnom dokumentacijom, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada.
Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.
14. Način tehničko – oblikovane obrade konkursnog rada
Tekstualni deo
Opis i obrazloženje predloženog rešenja na A4 formatu, dostaviti u 6 primeraka;
Okvirne procene potrebnog ulaganja na A4 formatu, dostaviti u 6 primeraka;
Umanjeni grafički prilozi na A3 formatu, dostaviti u 6 primeraka;
Popunjene izjave (date u konkursnoj dokumentaciji), dostavljaju se u jednom primerku;
Tekstualni deo mora biti označen šifrom u gornjem desnom uglu naslovne strane i
numerisan u donjem desnom uglu.
Grafički deo
Grafički prilozi konkursnog rada treba da budu tehnički obrađeni, prezentovani na
materijalu koji je pogodan za izlaganje i rad žirija.
Grafički prilozi se dostavljaju na formatu B1, 100 x 70 cm u jednom primerku.
Plakati za izložbu na formatu B1, 100 x 70 cm u po jednom primerku (maksimalno dva plakata
za potrebe izložbe).
Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom u gornjem desnom uglu, i numerisani u
donjem desnom uglu.
Prilozi (obrasci) dati u konkursnoj dokumentaciji
Prilozi 1, 2 i 3, dati konkursnom dokumentacijom, se dostavljaju u jednom primerku na način
opisan Raspisom Konkursa.
Svi prilozi, grafički i tekstualni, se predaju u zatvorenom, neprozirnom paketu u kome mora
biti:
1.spisak svih priloga (Prilog 1 – ček lista) i
2.dve zatvorene koverte („Autor“ i „Kontakt“).
Na spoljašnjoj strani paket se označava samo istom šifrom i napred navedenom naznakom:
Opštinska uprava Priboj, ul. 12.januara 108, 31330 Priboj
„Konkurs za izradu urbanističko – arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim
rešenjem gradskog trga u Priboju „ – „Ne otvarati“
Koverte se označavaju šifrom u gornjem desnom uglu.
Koverta sa naznakom "Autor" treba da sadrži šifrom označenu i potpisanu Izjavu učesnika o
prihvatanju uslova Konkursa i načina raspodele nagrada, kao i imena, adrese (poštanska i e-

mail) i kontakt telefon autora konkursnog rada i saradnika uključenih u izradu konkursnog
rada; autorski tim (koautori) ili pravna lica koja učestvuju u svojstvu učesnika obavezno
navode lice ovlašćeno za zastupanje, (PRILOG 2 – izjava);
Koverta sa naznakom "Kontakt", treba da sadrži podatke o poštanskoj adresi na koju se, nakon
Konkursa, dostavlja konkursni rad. (PRILOG 3 – podaci za povraćaj rada).
15. Način i rok za predaju konkursnog rada
Krajnji rok za predaju radova je 07.06. (ponedeljak) 2021. godine godine do 14:00 časova, bez
obzira na način predaje, neposredno ili poštom.
Neposredno: Na pisarnici Opštinske uprave Priboj, ul. 12. januara 108, 31330 Priboj
Poštom na adresu: Opštinska uprava Priboj, ul. 12. januara 108, 31330 Priboj
16. Kriterijumi za ocenjivanje konkursnog rada
Razlozi za eliminaciju:
Ukoliko učesnik konkursa ne preda rad u predviđenom roku i na predviđeni način
Ukoliko učesnik konkursa ne dostavi sve neophodne priloge predviđene konkursnom
dokumentacijom i
Ukoliko učesnik konkursa ne ispoštuje klauzulu anonimnosti
Konkursni radovi koji nisu eliminisani, pored poštovanja uslova iz konkursnog programa,
Žiri će vrednovati na osnovu sledećih opštih kriterijuma:
1 Odgovor na temu konkursa – unapređenje urbanog identiteta i načina upotrebe prostora u
odnosu na potrebe lokalne zajednice 25 bodova
2 Prostorni koncept rešenja – planirana namena i sadržaj u prostoru, unapređenje
saobraćajnih komunikacija i odnos ka postojećem okruženju 25 bodova
3 Funkcionalnost predloženog rešenja, urbanističko-arhitektonsko oblikovanje i estetika
ambijentalnih celina 20 bodova
4 Održivost korišćenja prostora – pristupačnost, bezbednost, lakoća održavanja, 15 bodova
5 Ekonomičnost i sprovodljivost predloženog rešenja 15 bodova
17. Iznos naknade za radove
Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 (šest) radova koji odgovaraju propozicijama
Konkursa dodeliće se nagrade i otkupi i to u sledećim neto iznosima:
1. nagrada: 480.000,00 dinara
2. nagrada: 360.000,00 dinara
3. nagrada: 240.000,00 dinara
Fond za otkup radova iznosi 240.000,00 dinara
Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika i zasnovanu na
profesionalnim i etičkim načelima rada, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u
okviru predviđenog nagradnog fonda. Žiri ima pravo da po vrednovanju rezultata, a uz
saglasnost Raspisivača, izvrši drugačiju raspodelu ukupnog fonda predviđenog za nagrade i
otkupe.
Naručilac se obavezuje da će isplatu za nagrađene radove izvršiti u roku od 45 dana od
dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca, odnosno 45 dana od dana prijema i
overe fakture kod Naručioca.
18. Međusobni odnosi nakon konkursa
Nagrađeni i otkupljeni radovi postaju vlasništvo Raspisivača, koji iste može koristiti u
celosti ili u delovima.
Autori nagrađenih i otkupljenih radova mogu da budu uključeni u dalju razradu projekta po
potrebi i pozivu.
19. Pravne i finansijske posledice vezane za vrstu i visinu nagrada, otkupa i obeštećenja
Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) usvaja konkursne propozicije u celosti i

ustupa prenos svih imovinskih prava autora Raspisivačima ukoliko je predmetni rad
nagrađen ili otkupljen.
Naručilac nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke
dokumentacije.
Naručilac i Raspisivači imaju pravo da koristi sve pristigle radove, da ih publikuju i
promovišu rezultate konkursa.
Nagrađeni radovi koristiće se u celosti ili njegovim delovima, predstavljaće sastavni deo
planske i tehničke dokumentacije, odnosno biće korišćeni kao idejni koncept i projektni
zadatak u postupku sprovođenja javne nabavke za izradu planske dokumentacije i kao
arhitektonsko-urbanistički okvir po kojem će se postupati prilikom parternog uređenja
predmetne lokacije.
Ukoliko je potrebno i ukoliko postoji obostrani interes, Naručilac može konsultovati
autore nagrađenih i otkupljenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati
konsultanske usluge u potrebnoj meri. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati
posebnim ugovorom.
20. Uslovi zaštite autorskih prava
Autor je dužan da poštuje uslove raspisa i opštih konkursnih uslova u pogledu realizacije
rada nakon završetka Konkursa.
Autorska prava se štite u skladu sa propisima Republike Srbije.
Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova.

21. Sadržaj izjave učesnika
Učesnik Konkursa uz predaju rada dostavlja izjavu u skladu sa odredbama Pravilnika koja
obuhvata sledeće:
Ime i prezime (autora/članova autorskog tima; saradnika), adresa iz lične karte i broj lične
karte
Potpise autora/članova autorskog tima i saradnika
Izjava o prihvatanju uslova konkursa i načinu raspodele nagrada
Izjava o prenosu svih imovinskih prava autora
Izjava saglasnosti o eventualnoj daljoj razradi konkursnog rada ukoliko je nagrađen ili
otkupljen
Izjava pravnog lica, ukoliko se isto pojavljuje u svojstvu učesnika, o imenovanju lica koje
ispunjava stručne i druge uslove prema raspisu konkursa, odnosno ispunjava uslove učešća na
konkurs
Način raspodele eventualne novčane nagrade date u procentima sa podacima za uplatu za
navedena lica (autore i saradnike)
Izjava o saglasnosti da se na izložbi radova i u katalogu objavi ime(na) autora u slučaju da
nije među nagrađenim i otkupljenim konkursnim radovima
22. Jezik konkursa
Raspisivač raspisuje i sprovodi Konkurs na srpskom jeziku.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *